Regulamin

Regulamin i warunki użytkowania Platformy PZI

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem PlatformaPZI.pl (dalej: “serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających serwis (dalej: “użytkownicy”).
1.2. Usługa świadczona jest przez Szymona Kurzacza (dalej: “administrator”).
1.3. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Usługa i korzystanie z usługi.
2.1. Świadczona usługa polega na:
2.1.1. udostępnianiu użytkownikom końcowym sieci Internet zawartości serwisu, w tym wpisów i innych treści związanych z tematyką pedagogiki, zdolności, informatyki,
2.1.2. umożliwieniu użytkownikom końcowym sieci Internet umieszczania komentarzy, a także korzystania z narzędzi (także pochodzących od osób trzecich) umożliwiających aktywne korzystanie z serwisu i wymianę informacji między użytkownikami.
2.1.3. umożliwieniu użytkownikom końcowym sieci Internet umieszczania wpisów, dodawania własnych treści i danych do treści zawartych w serwisie.
2.2. Usługa dostępna jest dla użytkowników końcowych sieci Internet.
2.3. Świadczona usługa przeznaczona jest:
2.3.1. w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.1.1. – dla wszystkich użytkowników końcowych sieci Internet, korzystających z serwisu,
2.3.2. w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.1.2. – dla użytkowników końcowych sieci Internet, którzy dokonali dodatkowej rejestracji w serwisie Disqus.com,
2.3.3. w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.1.3. – dla użytkowników końcowych sieci Internet, którzy dokonali dodatkowej rejestracji w serwisie oraz uzyskali status Autora.
2.4. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne, co nie wyłącza możliwości wprowadzenia do niego pewnych dodatkowych usług płatnych, świadczonych przez administratora lub osoby trzecie, przy czym użytkownik każdorazowo otrzymuje w tym zakresie stosowną informację, umożliwiającą mu podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych.
2.5. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub urządzenia mobilnego wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript. Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, korzystanie z zamieszczonych usług wideo może wymagać odpowiedniego oprogramowania zdolnego do odtworzenia nagrania w formacie MP4 oraz przeglądarki obsługującej HTML5, korzystanie z zamieszczonych materiałów dodatkowych może wymagać oprogramowania biurowego obsługującego format PDF oraz oprogramowania archiwizującego obsługującego format ZIP.
2.6. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym użytkownika mogą być instalowane pliki cookies (ciasteczka). Pliki te są wykorzystywane przez administratora m.in. do celów statystycznych. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesyłaniu na urządzenie użytkownika. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

3. Rejestracja w serwisie.
3.1. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat, mogą korzystać z usług serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
3.2. Użytkownikiem serwisu, o którym mowa w pkt. 2.3.3., może być osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która po zaakceptowaniu postanowień regulaminu i polityki prywatności zrealizuje procedurę rejestracji w serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
3.3. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem PlatformaPZI.pl/rejestracja oraz akceptacji niniejszego regulaminu i polityki prywatności. Wraz z potwierdzeniem rejestracji przez administratora i akceptacją regulaminu i polityki prywatności następuje zawarcie umowy.
3.4. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w serwisie, niezależnie od posiadanej ilości adresów e-mail. Niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom.
3.5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w serwisie skutkującej założeniem konta, użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
3.5.1. zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu,
3.5.2. zapoznał się i zaakceptował treść polityki prywatności,
3.5.3. przyjmuje do wiadomości, że informacje umieszczone przez niego w serwisie dostępne są nieograniczonemu kręgowi użytkowników sieci Internet, z wyjątkiem adresu e-mail, haseł, kodów aktywacyjnych lub innego rodzaju poufnych danych,
3.5.4. udziela administratorowi nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo ani terytorialnie upoważnienia na rozpowszechnianie swojego wizerunku i danych w przekazywanych do serwisu materiałach.
3.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowej rejestracji konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji co najmniej imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
3.7. Identyfikator podany w ramach rejestracji konta nie może być obraźliwy lub wulgarny, a także nie może powodować skojarzeń z administratorem, serwisem lub rolą użytkownika (np. admin_platformapzi, autor_serwisu etc.).
3.8. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i edytowania za pomocą panelu użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.
3.9. Konto może zostać usunięte przez administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie konta jeśli administrator stwierdzi, iż:
3.9.1. użytkownik narusza postanowienia regulaminu lub polityki prywatności,
3.9.2. użytkownik nie zalogował się ani razu do serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania,
3.9.3. użytkownik posiada więcej niż jedno konto – w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie konta użytkownika,
3.9.4. w przypadku newslettera administrator może usunąć adres z bazy, jeśli użytkownik nie kliknął w żaden link w przesyłanych wiadomościach w okresie 6 miesięcy od ostatniej aktywności w newsletterze.

4. Zamieszczanie treści w serwisie.
4.1. Administrator informuje, że niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z usługi, treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego, za pomocą którego świadczona jest usługa (w szczególności więc w ramach serwisu zabronione jest korzystanie z botów, wirusów, złośliwych skryptów,plików, programów lub innych narzędzi mających na celu dokonanie ataków na serwis lub serwer administratora).
4.2. Administrator informuje, że niedozwolone jest zamieszczanie, w ramach korzystania z usługi, treści naruszających prawo do prywatności oraz treści o charakterze promocyjnym.
4.3. Administrator informuje, że w przypadku poinformowania go (zgłoszenia) o niezgodności treści zamieszczonych przez użytkowników z niniejszym regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do ich usunięcia.
4.4. Użytkownik, przesyłając do serwisu własne treści, w tym materiały multimedialne, udziela nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich wykorzystanie i monetyzację przez administratora na następujących polach eksploatacji:
4.4.1. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie, np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także z przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
4.4.2. w celu wykonania uprawnienia opisanego w pkt. 4.4.1. także wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych.

5. Dane osobowe.
5.1. W momencie akceptacji niniejszego regulaminu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora.
5.2. Administratorem danych osobowych jest Szymon Kurzacz, który dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami prawa. Więcej informacji w Polityce Prywatności.
5.3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także dokonania rozliczeń użytkownikiem.
5.4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Odpowiedzialność.
6.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.
6.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez użytkownika lub innych użytkowników z usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
6.3. Treści zawarte w serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych lub edukacyjnych. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w serwisie, jednak administrator nie gwarantuje, że są one kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne.
6.4. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że administrator lub autorzy treści zamieszczonych w serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.

7. Reklamacje.
7.1. Reklamacje dotyczące usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: [email protected] .
7.2. Reklamacja powinna zawierać datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. W przypadku braków w zgłoszeniu, np. braku opisu zastrzeżeń, administrator poprosi o ich uzupełnienie.
7.3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu.

8. Postanowienia końcowe.
8.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
8.2. Informacje zamieszczone w serwisie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i korzystanie z treści i informacji, również we fragmentach, jest dozwolone (z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku lub gdy treści udostępnione są pod stosownymi licencjami) jedynie po uzyskaniu zezwolenia administratora. Treść i struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim.
8.3. O zmianie regulaminu użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej serwisu odpowiedniego komunikatu. Informacja ta będzie utrzymywana przez okres co najmniej 30 dni. Użytkownicy posiadający dodatkową rejestrację w serwisie lub zapisani na newsletter zostaną powiadomieni również za pomocą poczty elektronicznej. Informacja o zmianie nastąpi nie później niż 30 dni przed jej wprowadzeniem. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy i usunięciem konta w serwisie.